DSpace - National Thematic Repository Moldova - Library and Information Science represents an open, cumulative, electronic archive established and managed by the National Library of the Republic of Moldova, in collaboration with the The National Library System for the accumulation, storage, preservation and dissemination of the results of the research activity, being a means of facilitating research in the field of Library and Science of Information.

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

 • Arta influenței sau despre liderul Lidia Kulikovski la ceas aniversar 

  Pintilei, Elena (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Managementul eficient este direct legat de modul în care liderul își folosește puterea de a influența comportamentul echipei. Actul de conducere este realizat implicit prin influența conducătorului asupra colegilor sau a ...
 • Leadership în managementul de proiecte: criterii și abilități de succes 

  Corghenci, Ludmila (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Articolul relevă necesitatea unui management de proiect adaptat schimbărilor cărora este supusă în prezent biblioteca. Este specificată necesitatea unei viziuni clare asupra scopului si rezultatelor proiectului, împărtășite ...
 • In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole 

  Corghenci, Ludmila; Osoianu, Vera; Goian, Natalia; Vasilica, Victoria; Pintilei, Elena; Caterev, Cristina; Povesca, Lilia; Cosovan, Veronica; Filip, Iulian; Șerbănuță, Claudia; Nagherneac, Anna; Cristian, Elena; Tracz, Evan; Datii, Iurii; Bursuc, Oleg; Podborchci, Doina; Bunescu, Violeta; Albenițanu, Maria; Grosu, Lidia; Juc, Liliana; Ghimpu, Natalia; Taragan, Elena (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-11-03)
  Lucrarea, parte integrantă a „Colecției BiblioLeader” este o culegere de articole științifice, o platformă de idei, analize și sinteze, experiențe în biblioteconomie și științe ale informării, de reflecții și evocări, ce ...
 • Cercetătorul şi profesorul Nelly Ţurcan: model de dezvoltare în profesie 

  Caleva, Parascovia; Cebotari, Margareta (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021)
  Monografia biobibliografică aniversară reflectă viața şi activitatea profesională a doamnei Nelly Ţurcan, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător; nume foarte cunoscut în mediul academic şi printre profesioniştii ...
 • Cărțile sunt un „lux” deși editorii le vând „sub preț” 

  Erizanu, Gheorghe; Canțîr, Alexandru (2021)
  Interviul realizat la radio „Europa Liberă” de către Alexandru Canțîr cu directorul Editurii „Cartier” Gheorghe Erizanu este o radiografiere a locului cărții și al lecturii pe piața de carte din Republica Moldova. Ne ...

View more