DSpace - National Thematic Repository Moldova - Library and Information Science represents an open, cumulative, electronic archive established and managed by the National Library of the Republic of Moldova, in collaboration with the The National Library System for the accumulation, storage, preservation and dissemination of the results of the research activity, being a means of facilitating research in the field of Library and Science of Information.

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

 • Cartea ca instrument de metamorfoză 

  Vasilica, Victoria (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Necesitatea de cunoaștere, progresul au asigurat apariţia cărţii și tiparului. Autorul încearcă să identifice, în oglinda trecutului, evenimente care ar servi drept persuasivitate în procesul de promovare a cărţii și ...
 • Tehnologiile informaționale utilizate în promovarea cărții și lecturii – imbold în formarea cititorului creativ 

  Dmitric, Ecaterina (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Articolul abordează lectura din perspectiva evoluției tehnologiilor informaționale și diversificarea metodelor de lectură în era digitală. Se pune accentul pe lectură în dezvoltarea creativității personalității, dar și pe ...
 • Cultura lecturii și cultura informației:interferențe și condiționare reciprocă 

  Corghenci, Ludmila (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Articolul se centrează pe conexiunile și interdependența fenomenelor „cultura lecturii” și „cultura informației”. Ambele fenomene țin de aria de influență a bibliotecii publice, drept impact fiind dezvoltarea/consolidarea ...
 • Lectura ca mecanism fiabil de socializare 

  Pintilei, Elena (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Articolul se referă la influența lecturii asupra procesului de socializare a utilizatorului. Sunt analizate aspectele pozitive și negative ale societăţii contemporane, impactul acesteia asupra proceselor de socializare în ...
 • Rolul bibliotecilor în formarea deprinderilor de lectură pe parcursul vieții 

  Cebotari, Margareta (Editura Prut Internaţional; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Bibliotecile au fost și vor rămâne parte integrantă în sistemul cunoașterii prin promovarea lecturii ca bază pentru informare și învățare pe parcursul vieții. În articol sunt formulate unele argumente pro lectură și ...

View more