DSpace - National Thematic Repository Moldova - Library and Information Science represents an open, cumulative, electronic archive established and managed by the National Library of the Republic of Moldova, in collaboration with the The National Library System for the accumulation, storage, preservation and dissemination of the results of the research activity, being a means of facilitating research in the field of Library and Science of Information.

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

 • Ludmila Corghenci: Omul din Templul Cărţii şi Știinţei : Monografi e biobibliografică 

  Povestca, Lilia; Ghimpu, Natalia (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2021-01-13)
  Prezenta lucrare Ludmila Corghenci Omul din Templul Cărții și Științei. Monografie biobibliografică pregătită sub egida Direcției Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării (în cadrul colecției ...
 • Biblioteconomie și Ştiințe ale Informării în Republica Moldova 

  Unknown author (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Lucrarea reprezintă un suport în sprijinul activității bibliotecilor, reliefând implicațiile actuale privind dezvoltarea domeniului biblioteconomic. Scopul lucrării este de a facilita accesul/documentarea personalului de ...
 • Topul celor mai citite 10 cărţi, editate în anul 2019 

  Drăgănel, Angela; Vasilica, Victoria (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2020)
  Biblioteca Națională a Republicii Moldova, efectuează anual, studiul sociologic Topul celor mai citite 10 cărți ale anului care tinde să contribuie la augmentarea lecturii, dezvoltarea culturii acesteia, diversificarea ...
 • Symposia Investigatio Bibliotheca 2020 

  Unknown author (Universitatea Liberă Internaţionale din Moldova, 2020)
  În lucrarea sunt prezentate rezumatele comunicărilor din cadrul Conferinței științifice internaționale online dedicate celei de-a 28-a aniversare a fondării ULIM cu genericul „Bibliotecile din învățământ în proces continuu ...
 • Biblioteca în condițiile noii normalități: provocări, riscuri, oportunități 

  Osoianu, Vera (2020)
  Autorul reliefează tendințele dezvoltării bibliotecilor publice pentru anul 2021 în condițiile pandemice, evidențiind prioritățile profesionale naționale. Priorități care practic s-au impus și au reieșit din situația curentă ...

View more