Show simple item record

dc.contributor.authorOsoianu, Vera
dc.contributor.authorCorghenci, Ludmila
dc.contributor.authorDmitric, Ecaterina
dc.contributor.authorPovestca, Lilia
dc.contributor.authorVasilica, Victoria
dc.contributor.authorDrăgănel, Angela
dc.contributor.authorCebotari, Margareta
dc.contributor.authorGhimpu, Natalia
dc.contributor.authorPopa, Valentina
dc.contributor.authorUcrainciuc, Svetlana
dc.date.accessioned2021-06-22T05:25:25Z
dc.date.available2021-06-22T05:25:25Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifier.isbn978-9975-3510-3-4
dc.identifier.urihttp://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1388
dc.descriptionDezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii: rolul și locul lecturii. Suport metodologic și educaţional în sprijinul realizării Programului Naţional LecturaCentral, ediţia a IV-a, 2021 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie şi Știinţe ale Informării ; director general: Elena Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonator de ediție: Vera Osoianu. – Chişinău : BNRM, 2021. – 95 p. : fig., tab. Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3510-3-4.en_US
dc.description.abstractLucrarea Dezvoltarea competențelor într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții: rolul și locul lecturii este un suport metodologic în vederea organizării celei de-a IV-a ediții, 2021 a Programului Național LecturaCentral (PNLC), dar și pentru organizarea activităților de promovare a cărții și lecturii în general. Ediția anului 2021 depinde în mare măsură de evoluția situației pandemice, dar experiența acumulată pe parcursul anului trecut insufl ă încrederea că eficiența activităților preconizate nu va avea de suferit. Lucrarea de față vine să asigure suportul metodologic necesar activităților și va fi de mare ajutor bibliotecilor de toate tipurile, dată fiind responsabilitatea fiecăreia în domeniul de promovare a cărții și lecturii. Autorii și-au propus să abordeze mai aprofundat rolul lecturii în alfabetizare, considerată fundament serios pentru bunăstarea emoțională și fizică, creșterea intelectuală și securitatea economică. Un alt aspect care își va găsi oglindire în lucrare este legat de lecturile profesionale și capacitatea acestora de a îmbunătăți comunicarea și de a stabili conexiuni. În ultimii ani biblioteca se implică activ în promovarea mișcării Știința Deschisă. Acest aspect va fiabordat și de această dată, accentuându-se, în special, aspectele ce țin de favorizarea și stimularea Științei Deschise. Dat fiind interesul bibliotecarilor pentru explorarea și exploa tarea spațiului virtual, autorii evidențiază și unele servicii, forme, metode de sporire a vizibilității online a bibliotecii în general și a serviciilor în special. Acest aspect al activităților este deosebit de necesar, pornind și de la faptul că însăși lucrarea va fieditată în format electronic.en_US
dc.description.abstractThe paper Development of competences in a perspective of lifelong learning: the role and place of reading is a methodological support in order to organize the 4th edition, 2021 of the Program National LecturaCentral (PNLC), but also for organizing activities to promote books and reading in general. The 2021 edition largely depends on the evolution of the pandemic situation, but the experience gained over the past year instills confidence that the efficiency of the planned activities will not suffer. This paper provides the necessary methodological support for the activities and will be of great help to libraries of all types, given the responsibility of each in the field of promotion. of the book and reading. The authors set out to address in more depth the role of reading in literacy, considered a serious foundation for the well-being. emotional and physical growth, intellectual growth and economic security. Another aspect that will be reflected in the paper is related to professional readings and their ability to improve communication and establishing connections. In recent years the library has been actively involved in promoting the movement Open Science. This issue will also be addressed this time, with particular emphasis on issues related to the promotion and stimulation of Open Science. Given the interest of librarians in exploring and exploiting the virtual space, the authors also highlight some services, forms, methods to increase the online visibility of the library in general and services in particular. This aspect of the activities is special necessary, starting from the fact that the paper itself will be published in electronic format.
dc.language.isoroen_US
dc.publisherBiblioteca Națională a Republicii Moldovaen_US
dc.subjectlectura profesionalăen_US
dc.subjectștiința deschisăen_US
dc.subjectservicii specificeen_US
dc.subjectservicii on lineen_US
dc.subjecttehnici de cercereen_US
dc.subjectstatistica de bibliotecăen_US
dc.titleDezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot tot parcursul vieţii: rolul și locul lecturiien_US
dc.title.alternativeSuport metodologic și educaţional în sprijinul realizării Programului Naţional LecturaCentral, ediţia a IV-a, 2021en_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record